Google search engine
Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu pn. "Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego" w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Doracje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Schematu: projekt grantowy poelgający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.